Đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ cao cho nông nghiệp

AHRD – Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh Trung tâm công nghệ sinh học và Khu nông nghiệp công nghệ cao hiện có, thành phố đang xây dựng và mở rộng khu nông nghiệp công nghệ cao mới. Vì vậy, yêu cầu nguồn nhân lực cho lĩnh vực này cần được chú trọng.

Trung tâm chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp để mở rộng việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp thành phố. Tại đây tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực ở trong và ngoài nước để nâng cao trình độ, nắm bắt tiến bộ khoa học kỹ thuật trên thế giới. Đặc biệt, cần chú trọng việc mở các lớp đào tạo nghề về công nghệ cao trong nông nghiệp, các lớp tập huấn ngắn hạn nhằm chia sẻ các kỹ thuật về ứng dụng công nghệ cao cho nông dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.