Giống Địa lan Hương cát cát

Cymbidiumlà một trong những loài lan được mệnh danh là “Nữ hoàng của các loài lan”, với những đặc điểm nổi bật về giá trị mĩ thuật gắn liền với đời sống của con người Á Đông.

Giống Địa lan Hương cát cát85

793

Còn Hàng

VietNamese

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

Hoa Lan - Giống Lan Hương cát cát

Mô Tả Sản Phẩm

ádsadsadsadsadasdsadsádsadsadsamột trong những loài lan  được  mệnh  danh  là  “Nữ  hoàng  của các loài lan”, với những đặc điểm nổi bật về giá trị mĩ thuật gắn liền với đời sống của  con  người  Á  Đông.  Với  đặc  điểm: hoa  to,  màu  sắc đẹp, cành  hoa  dài,  siêng ra  hoa  và  lâu  tàn,Cymbidiumlà  giống hoa lan cắt cành có giá trị rất cao và luôn được ưa  chuộng  trên  thị  trường  trong nước và  thế giới. Tuy nhiên, do đặc tính sinh  lí  của loài  hoa  này  là  chỉ thích hợp với những nơi có khí hậu mát mẻ nên ở nước ta Cymbidium được trồng chủ yếu ở Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm ĐồngCymbidium
là m
ột trong những lo
ài
lan đư
ợc mệnh danh l
à “N
ữ ho
àng c
ủa
các loài lan”, v
ới những đặc điểm nổi bật
v
ề giá trị mĩ thuật gắn liền với đời sống
c
ủa con ng
ư
ời Á Đông. Với đặc điểm:
hoa to, màu s
ắc đẹp, c
ành hoa dài, siêng
ra hoa và lâu tàn,
Cymbidium
là gi
ống
hoa lan c
ắt c
ành có giá tr
ị rất cao v
à luôn
đư
ợc
ưa chu
ộng tr
ên th
ị tr
ư
ờng trong
ớc v
à th
ế giới. Tuy nhi
ên, do đ
ặc tính
sinh lí c
ủa lo
ài hoa này là ch
ỉ thích hợp
v
ới những n
ơi có khí h
ậu mát mẻ n
ên
ớc ta
Cymbidium
đư
ợc trồng chủ y
ếu ở
Đà L
ạt, Đức Trọng,
Lâm Đ
ồng