Probiotec và Tiềm năng Ứng dụng trong Nuôi trồng Thủy sản

  • 11-06-2020 09:08
  • AHRD

Sau năm 2006 khi EU cấm sử dụng kháng sinh làm chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi với mục đích kích thích tăng trọng thì probiotic được xem là ứng viên tiềm n...

Xem Thêm