Phát triển cây giống chất lượng cao từ công nghệ nuôi cấy mô

  • 25-05-2020 15:14
  • AHRD

Trên địa bàn Tp HCM hiện có khoảng 24 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nuôi cấy mô thực vật, chủ yếu là các viện, trường nghiên cứu có kết hợp sản xuất...

Xem Thêm

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây Diệp tài hồng lá đỏ (Ludwigia repens rubin) và cây Diệp tài hồng lá táo (Ludwigia natans)

Đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây diệp tài hồng lá đỏ (Ludwigia repens Rubin) và cây diệp tài hồng lá táo (Ludwigia natans), tạo chồi...

Xem Thêm

Khảo sát khả năng phát sinh Protocorm like bodies trực tiếp từ phát hoa cây lan Renanthera sp.

Renanthera là một trong những giống lan cao cấp ở Việt Nam, cây có giá trị cao, phát hoa cứng cáp, phân nhánh nhiều và lâu tàn. Mục đích của nghiên cứu này là t...

Xem Thêm

Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro hai giống dứa kiểng Thơm son (Ananas bracteatus) và Long phụng (Ananas comosus)

Đề tài nghiên cứu xây dựng qui trình nhân giống in vitro hai giống dứa kiểng Thơm Son (Ananas bracteatus) và Long Phụng (Ananas comosus), tạo cây con trực tiếp ...

Xem Thêm

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro địa lan Hương cát cát (Cymbidium Golden Elf)

Trong nghiên cứu này, chồi non có chiều dài 7-8 cm được sử dụng làm vật liệu khởi đầu. Sau khi khử trùng, mẫu được nuôi trên môi trường MS có bổ sung BA 1,5 mg/...

Xem Thêm