Giới thiệu về Trung Tâm

  • 19-05-2020 13:38
  • AHRD

Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, đư...

Xem Thêm